แบบคำขอข้อมูลข่าวสาร อบจ.ยะลา

เพื่อขอรับบริการข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

แบบคำขอข้อมูลข่าวสาร

กรุณากรอกชื่อ
กรุณากรอกนามสกุล
กรุณากรอกเลขประจำตัวประชาชน
กรุณากรอกบ้านเลขที่
กรุณากรอกตำบล
กรุณากรอกอำเภอ
กรุณากรอกจังหวัด
กรุณากรอกเบอร์โทรศัพท์(กรอกหมายเลขเท่านั้น)
Please enter a valid email address.

ประสงค์ขอข้อมูลข่าวสาร

กรุณาระบุรายละเอียด
กรุณาระบุจำนวนชุดของเอกสาร
กรุณาระบุรายละเอียด

เรียกค่าธรรมเนียมการสำเนาหนังสือและค่าธรรมเนียมการให้คำรับรองถูกต้องฯ ในอัตราดังนี้
# รายละเอียด ค่าธรรมเนียมหน้าละ(บาท)
1 ขนาดกระดาษ เอ 4 1
2 ขนาดกระดาษ เอฟ 14 1.5
3 ขนาดกระดาษ บี 4 2
4 ขนาดกระดาษ เอ 3 3
5 ขนาดกระดาษพิมพ์เขียว เอ 2 8
6 ขนาดกระดาษพิมพ์เขียว เอ 1 15
7 ขนาดกระดาษพิมพ์เขียว เอ 0 30
และการเรียกค่าธรรมเนียมการให้คำรับรองถูกต้องของข้อมูลข่าวสารในอัตราคำรับรองละ 3 บาท