แบบคำขอข้อมูลข่าวสาร อบจ.ยะลา

เพื่อขอรับบริการข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

ยื่นแบบฟอร์ม

ยื่นแบบฟอร์ม

ตรวจสอบผลการยื่นเอกสาร

ตรวจสอบผลการยื่นเอกสาร